BEZROBOTNI

Saarbruecken, Niemcy, 05.02.03: Trzej bezrobotni przed biurem zatrudnienia w Saarbruecken 5 bm. Federalny Urz¹d Pracy w Norymberdze poinformowa³ 5 bm, ¿e liczba bezrobotnych w Niemczech wzros³a w styczniu br do poziomu najwy¿szego od piêciu lat i wynios³a 4 623 tysiêcy . Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w landach wschodnioniemieckich, gdzie prawie co pi¹ty obywatel w wieku produkcyjnym nie ma pracy (19,5 proc.), podczas gdy na terenie Niemiec Zachodnich stopa bezrobocia wynosi 8,8 proc. (TB) PAP/EPA /WERNER BAUM